استرداد جهیزیه

  -۱   استرداد جهیزیه تهیه جهیزیه برعهده شوهراست ماده۱۱۰۷ قانون مدنی درخصوص نفقه زوجه را بنابروضعیت وتناسب زن ازقبیل البسه غذا اثاث البیت و….می باشد وهمچنین برابرماده۵۳ قانون خانواده هرکس باداشتن استطاعت مالی نفقه زن خودرادرصورت تمکن ندهدیا امتناع کند Read More