خانوادهمقالات

نفقه

نفقه

نفقه در لغت به معنیِ هزینه، خرج، اخراجات، خرج هر روزه، خرجی، آمده‌ است. نفقه یعنی انفاق، و کمک کردن از باب نیکوکاری است. البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.

قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است.  نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

 آنچه در این ماده آمده محدود نیست. و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد. جزء نفقه است. و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد از کلمه  احتیاج در این ماده می‌توان همین معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع لازم می‌دانند.

 

انواع نفقه

در متون قانونی، نفقه بر ۳ نوع قید شده که بنا به درجه اهمیت به این ترتیب می‌توان آن را ذکر نمود:

 • نفقه زوجه: مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه در حدود مناسبت عرفی یا وضع زوج و خادم در صورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضوی.
 • نفقه اقارب: مسکن، اثاث خانه، خوراک و پوشاک به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق‌کننده.
 • نفقه زندانی: خوراک و پوشاک و دوا و طبیب و حمام زندانی را گویند.

نفقه زوجه

قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته و در تداوم این امتیاز به موجب ماده بعدی تکلیفی مهم بر دوش او نهاده. شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته است. در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست. به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند. و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

فلسفه این است. که در اکثر خانواده‌های ایرانی  زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است. به عهده آنهاست. و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد. اشتغال نمی‌ورزند.

نکته حائز اهمیت دیگر این که وضعیت و نیاز زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است. نه وضعیت مرد پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد. شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند. فراهم آورد.

اثبات دعوای نفقه

به محض تحقق عقد ازدواج زن مستحق دریافت نفقه است البته ناشزه بودن زن مانع دریافت نفقه است.

بنابراین صرف اثبات نکاح به وسیله زن در دعوای مطالبه نفقه کافی است و دادگاه با احراز این امر حکم به نفع زن می دهد مگر اینکه شوهر اثبات کند که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است.

ضمانت اجرای نفقه زوجه

برای الزام شوهر به پرداخت نفقه ، دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد.

ضمانت اجرای مدنی

قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه  دادگاه صالح در دعوای نفقه دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است. مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند. ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند. و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد. که نفقه تأمین شود زن حق طلاق دارد.

ضمانت اجرای کیفری

قانون مجازات اسلامی  تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه همسر خود را در صورت تمکین ندهد. یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

نکات حائز اهمیت این است. که شمول این ماده  نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد. و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است. نکته دیگر تمکین زن به معنای ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است می باشد. حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزد در اصطلاح نشوز کرده و نشوز زن ، استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد.

نفقه زوجه در عقد دائم و عقد موقت

به موجب قانون در ازدواج دائم مرد مکلف است. که نفقه همسر خود را پرداخت کند و طرفین نمی توانند ضمن عقد ازدواج یا پس از آن تکلیف مرد را در این خصوص ساقط کنند.

اما در عقد موقت پرداخت نفقه از جانب شوهر منوط به تراضی طرفین است. یعنی شوهر در صورتی ملزم به پرداخت نفقه است. که در عقد تصریح شده باشد.

یعنی در عقد موقت اصل عدم پرداخت نفقه است مگر اینکه زن و شوهر پرداخت نفقه در عقد موقت را مورد توافق قرار دهند. و یا اینکه اگر آن را مورد توافق قرار نداده باشند. از شرایط و عرف جامعه اینگونه برداشت شود که مرد باید نفقه پرداخت کند. هرچند پرداخت نفقه در عقد موقت در قانون پیش بینی نشده. و مورد توافق طرفین نیز قرار نگرفته است. با این وجود مرد موظف به پرداخت نفقه در عقد موقت می باشد. مانند زمانی که زن به عنوان همسر موقت  مدتی طولانی در منزل مرد زندگی می کند.

در قانون تنها شرطی که برای تعلق نفقه به زوجه در عقد دائم در نظر گرفته شده. این است که زن از شوهر خود تمکین کند. عدم تمکین زن  به مرد اجازه عدم پرداخت نفقه را می دهد. همچنین در صورتی که درعقد موقت نیز نفقه به زن پرداخت شود. زن موظف به تمکین است.

نفقه زنان شاغل

نفقه به زنان شاغلی که در منزل همسر خود زندگی می کنند. نیز تعلق می گیرد. در واقع همواره وظیفه نفقه بر عهده همسر می‌باشد. چرا که اگر زوجه در بیرون از خانه کار می کند. و پولی را دریافت می کند.  تمام و کمال آن پول به خودش تعلق دارد. و وظیفه ندارد که حتی یک ریال از آن را برای خانه و زندگی خرج کند.

نفقه بعد از طلاق

اگر طلاق از نوع طلاق رجعی باشد. یعنی طرفین حق رجوع به یکدیگر را داشته باشند. در طول دوران عده که بسته به نوع طلاق بین 2 تا 3 طهر دوران قاعدگی می باشد. مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است. اما در سایر انواع طلاق که از نوع بائن است. مرد تکلیفی به پرداخت نفقه پس از طلاق ندارد.

نفقه زن حامله در ایام عده طلاق بائن

در صورتی که طلاق بائن باشد. یعنی مرد نتواند در مدت عده به زن رجوع کند. یا نکاح در اثر وجود عیبی در مرد یا زن فسخ گردد. شوهر الزامی به پرداخت نفقه زمان عده ندارد. ولی اگر زن حامله باشد تا مدتی که وضع حمل نکرده است. حق گرفتن نفقه دارد پس اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد. زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حامله بودن که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه زن در ایام عده وفات

قانون مدنی زوجه درایام عده وفات مستحق دریافت نفقه نیست. ولو حامله باشد. زیرا با فوت شوهر، رابطه زوجیت منحل شده و اموال شوهر پس از فوت متعلق حق ورثه قرار می‌گیرد.

به موجب ماده مذکور در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است. پرداخت می‌گردد. در وافع در صورت نیاز زن و تمکن فرزندان یا ابوین وی پدر و مادر باید نفقه به زن پرداخت گردد. که نفقه مذکور تابع نفقه اقارب است. نه نفقه زوجه و قواعد مربوط به نفقه اقارب در خصوص آن اعمال می‌شود.

نفقه خویشان و اقارب

قارب جمع اقرب و به معنی خویشان است. و برابر قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند. که بعضی از بعضی دیگر به دنیا آمده‌اند. اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد. مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها یا قرابت بدون واسطه باشد مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند.

نفقه اولاد

نفقه اولاد بر عهده پدر است. و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق بر عهده پدربزرگ پدری است. در صورت عدم حضور پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها در پرداخت نفقه بر عهده مادر است. اگر مادر زنده نباشد. بر عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است. که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.

نفقه فرزند نامشروع

فرزند نامشروع حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است. منتسب به پدر نباشد. و چون بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند متولد گردیده لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب است. ملاک در ابن مورد رأی دادگاه است.

فقه والدین و اجداد

طبق قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است. بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول بر عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند.

همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنی به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

 

تفاوت های نفقه زوجه و نفقه اقارب

 • نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از تمکن و عدم تمکن مالی مرد اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد قرار می گیرد که آن شخص متمکن از انفاق باشد.
 • میزان نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود، اما میزان نفقه اقارب به میزانی است که نیاز ها و حوایج مستحق نفقه تامین گردد، البته تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و تمکن پرداخت آن را داشته باشد.
 • نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است.
 • زوجه می تواند نفقه زمان های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبه نفقه معوقه طرح دعوا کند، اما نفقه اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و آتی قابل مطالبه است و اقارب نمی توانند نفقه معوقه را مطالبه کنند به عبارت دیگر نفقه اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوا به بعد قابل مطالبه است.

اگر شکایت کیفری ترک انفاق کرده باشد و مرد نفقه را پرداخت نکند زن میتواند حکم جلب ایشان را بگیرد.

اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند زن حق طلاق خواهد داشت.

در صورتیکه عدم تمکین زن توسط مرد اثبات شود دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت و ناشزه میباشد.

در صورتیکه به دلیل عدم پیروی از دستورات مرد ناشزه محسوب شود نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد.

بابت نفقه گذشته که محکوم شده است بله ولی اگر شکایت ترک انفاق شده باشد باید ماهیانه آن را پرداخت کند.

نفقه زن بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن و همچنین توانایی و درامد مالی مرد تعیین خواهد شد.

میزان نفقه را نمیتوان به طور دقیق تعیین کرد و تعیین آن صرفا توسط قاضی میباشد.

محتوای تغییر وضعیت

نفقه زن بعد از بررسی شئونات اجتماعی و خانوادگی زن صرفا توسط قاضی تعیین میشود.

در صورتیکه مرد به نفقه گذشته محکوم شده باشد زن میتواند از طریق دادگاه یکی از اموال ایشان را توقیف کند.

در صورتیکه نفقه زن پرداخت نشود مرد جلب خواهد شد و به محض پرداخت نفقه مجددا آزاد میشود.

توانایی مالی مرد نیز در تعیین نفقه بی تاثیر نمیباشد و باید در میزان نفقه در نظر گرفته شود.

بعد از انعقاد عقد نکاح نفقه به زن تعلق خواهد گرفت.

مرد میتواند نفقه را به حساب ایشان واریز کند و یا آمادگی خود را از طریق شورای حل اختلاف مبنی بر پرداخت نفقه به ایشان اعلام نمایند.

مراحل مراجعه به وکیل برای مطالبه نفقه

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید.
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل باید مدارک خود را تکمیل و با خود همراه داشته باشید.
 3. در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل داده می شود.
 4. حضور وکیل در جلسات دادگاه و در نهایت صدور حکم مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت نفقه.

هزینه دادرسی دعوی نفقه

هزینه دادرسی در دعوی حقوقی 5/3 درصد بهای خواسته است و اگر با جلب نظر کارشناس باشد حدوداً 150 الی 200 هزار تومان هزینه دارد
هزینه دادرسی در دعوی کیفری فقط 10 الی 30 هزار تومان می باشد.

هزینه کارشناسی در دعوی نفقه

هزینه کارشناسی در طرح دعوی نفقه حقوقی معادل حدوداً 150 الی 200 هزار تومان می باشد که این مبلغ باید توسط زن (زوجه) پرداخت شود که پس از محکومیت زوج قابل دریافت از مرد می باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوی نفقه زن

 1.  کارت ملی + شناسنامه
 2. عقد نامه
 3.  در طرح دعوی کیفری دو شاهد نیاز است.

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا