نفقه

نفقه نفقه در لغت به معنیِ هزینه، خرج، اخراجات، خرج هر روزه، خرجی، آمده‌ است. نفقه یعنی انفاق، و کمک کردن از باب نیکوکاری است. البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. قانون Read More